S. gardenii (white) (178)

S. gardenii (white) (178)